Bewindvoering

Beschermingsbewind is een maatregel die een rechter kan uitspreken ten behoeve van een meerderjarige die naar objectieve maatstaven niet in staat is zijn belangen van vermogensrechtelijke aard zelf te behartigen. Redenen kunnen zijn de lichamelijke en/of geestelijke toestand, dan wel het door verslaving of andere omstandigheden verantwoordelijk zijn voor het ophopen van schulden. De maatregel houdt in dat de rechter een onafhankelijke, deskundige derde als bewindvoerder over het vermogen van de persoon aanstelt die de financiële huishouding overneemt. Er moet rekening en verantwoording worden afgelegd aan de kantonrechter. De maatregel wordt ook wel onderbewindstelling genoemd, bedoeld ter bescherming van de persoon in kwestie en zijn of haar vermogen. 

FASE 1 De intake

Tijdens de kennismaking vertelt de bewindvoerder wie hij/zij is, hoe hij/zij te werk gaat en hoe de organisatie in elkaar zit. Wij vinden het belangrijk dat beide partijen achter de samenwerking staan. Je gaat meerdere jaren samen een traject aan. Deze samenwerking moet gebaseerd zijn op wederzijds respect, vertrouwen en transparante communicatie. De bewindvoerder gaat ook kijken waarom bewind nodig is. Vanwege psychische problemen of vanwege problematische schulden. Jullie kijken samen naar de situatie en gaan op zoek naar de beste oplossing. Bij problematische schulden vindt er een extra adviesgesprek plaats bij Bureau Schuldhulpverlening. Wanneer jullie tot een overeenstemming komen, zullen er diverse formulieren worden ondertekend. Je hebt altijd 24 uur bedenktijd voordat jullie de formulieren indienen bij de rechterbank. 

FASE 2 De inventarisatie fase

De rechter besluit of je wel of niet onder bewind geplaatst mag worden. Bij een positief besluit komt er een beschikking en kan het traject starten. Na maximaal 4 maanden wordt er een beginbalans opgemaakt. Dit kan 4 maanden duren, omdat niet alles direct inzichtelijk is bij de aanmelding. Het kan dus ook in sommige gevallen zo zijn dat het eerder gerealiseerd wordt. In de beginbalans staan alle schulden, inkomsten, uitgaven en saldo rekening van de dag dat je onder bewind kwam. Op deze manier heb je altijd een duidelijk startpunt. Naast de beginbalans zal er ook een budgetplan komen waarin alle uitgaven en inkomsten staan van het komende jaar. 

FASE 3 Stabilisatiefase

Tijdens de stabilisatiefase maakt de bewindvoerder elke 12 maanden een overzicht op van wat er wordt uitgegeven en uiteraard ook binnenkomt. Tussendoor krijg je elke maand de afschriften te zien en mocht het nodig zijn kan de bewindvoerder een extra afspraak inplannen. Verder is het maatwerk, soms zal je meer contact hebben en soms minder. 

Verloop bewind

De duur van het bewindvoeringstraject verschilt per cliënt. Samen met jou bekijkt de bewindvoerder gedurende de bewindvoeringsperiode wat de beste oplossing voor jou is. 

Maak kennis met één van onze bewindvoerders.